Organizacja Ośrodka

 1. Specjalny  Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej prowadzony jest  dla dzieci i młodzieży:
 • niesłyszących i słabosłyszących;
 • niewidomych i słabowidzących;
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym

      2. W placówce przebywają dzieci i młodzież, które:

 •  wymagają stosowania  specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych, oraz
 • posiadają   orzeczenie   o potrzebie   kształcenia   specjalnego wydane  ze   względu   na niepełnosprawność (wyżej wymienioną) lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,  które z powodu tej niepełnosprawności lub zagrożenia niedostosowaniem nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania, specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego lub nie mogą przebywać w bursie.

      3. Dzieci i młodzież są przyjmowani do specjalnego ośrodka wychowawczego na okres, na jaki wydano orzeczenie.

      4. Wychowankami   specjalnego  ośrodka  wychowawczego są dzieci  i młodzież 7-24 lat,  uczęszczające do szkoły    podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, nie  dłużej   jednak   niż  do końca  roku   szkolnego    w roku  kalendarzowym,  w którym  wychowanek kończy 24. rok życia.

      5. Specjalny  Ośrodek  Wychowawczy  zapewnia  wychowankom  realizację  obowiązku szkolnego i obowiązki nauki poza ośrodkiem.* Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie publicznych placówek oświatowo wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkaniaNa podstawie art. 123 ust. 1 pkt1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.poz. 59 i 949)

 Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • podanie rodzica lub opiekuna prawnego o przyjęcie dziecka do Ośrodka;
 • odpis skróconego aktu urodzenia;
 • jeśli dziecko posiada to: orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Facebook