RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Zespole Placówek Oświatowych

ul. Karczówkowska 15, 25-711 Kielce

edycja 1

Mając na uwadze Pani/Pana dobro dotyczące prywatności i zachowania praw i wolności pragniemy w prezentowanym materiale przybliżyć problematykę przetwarzaniu przez nas posiadanych Pani/Pana danych osobowych.

Spis treści

PODSTAWOWE INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH.. 2

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.. 2

Administrator danych osobowych. 2

Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 3

PANI/PANA PRAWA w ZWIĄZKU Z DANYMI OSOBOWYMI 3

ZAKRES i CELE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH.. 4

W przypadku korzystania z usług Zespołu Placówek. 4

W przypadku kontaktu z Administratorem.. 5

W przypadku odwiedzających stronę internetową Administratora. 5

W przypadku świadczenia usług na rzecz Zespołu Placówek. 5

W przypadku rekrutacji pracowników.. 6

W związku z zatrudnieniem w Zespole Placówek. 6

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH przez Zespół Placówek. 7

Kielce, 2022 rok

PODSTAWOWE INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE z 2016r., L nr 119, str.1);
 2. Dekret – Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.;
 3. Dane osobowe – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 5 pkt 1 Dekretu, art. 4 pkt 1 RODO );
 4. Przetwarzanie zgodnie z art. 5 pkt 2 Dekretu, art. 4 pkt 2 RODO to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak:
  1. zbieranie,
  1. utrwalanie,
  1. organizowanie,
  1. porządkowanie,
  1. przechowywanie,
  1. adaptowanie lub modyfikowanie,
  1. pobieranie,
  1. przeglądanie,
  1. wykorzystywanie,
  1. ujawnianie poprzez przesłanie,
  1. rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
  1. dopasowywanie lub łączenie,
  1. ograniczanie,
  1. usuwanie lub niszczenie;
 5. Urząd nadzorczy – Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) – organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych na terytorium Polski, utworzony ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych lub w przypadku spraw dotyczących kościelnych osób prawnych Kościelny Inspektor Ochrony Danych (KIOD), którego podstawą istnienia i działania jest Dekret;
 6. Inspektor ochrony danych (IOD) – osoba wyznaczona przez Administratora, nadzorująca przestrzeganie zasad przetwarzania i wymogów ochrony danych osobowych określonych w art. 39 RODO oraz w art. 32 Dekretu  i przepisach krajowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Zespół Placówek Oświatowych w świetle przepisów jest Administratorem danych osobowych co oznacza, że określa zakres i cele przetwarzania i ponosi odpowiedzialność za bezpieczne wykorzystanie posiadanych danych osobowych.

Kontakt z Administratorem jest możliwy:

– pisemnie na adres

Zespół Placówek Oświatowych
ul. Karczówkowska 15, 25-711 Kielce,
lub
e-mail: zpodominikanki@wp.pl,
 

– telefonicznie w dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00 pod numerem +48 606 470 230 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Informacji jest nim Pan Adam Gazda z którym w sprawach dotyczących danych osobowych zgromadzonych w Zespole Placówek Oświatowych  można skontaktować się:

– pisemnie na adres
Inspektor Ochrony Danych
Zespół Placówek Oświatowych
ul. Karczówkowska 15, 25-711 Kielce
lub
e-mail: Iod.zpo.kielce@dominikanki.pl oraz

– telefonicznie pod numerem +48 531 212 020 ;

PANI/PANA PRAWA w ZWIĄZKU Z DANYMI OSOBOWYMI

W przypadku, gdy Zespół Placówek wejdzie w posiadanie Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu z tego tytułu prawa. Poniżej prezentujemy szerzej warunki skorzystania z Pani / Pana z tych praw.

Prawo dostępu do danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że są przetwarzane Pani/Pana dane. Ma również Pani/Pan prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowaniu, a także informacji o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto  informacji o kategoriach Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez nas.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże legalność przetwarzania danych osobowych zostaje zachowana w okresie przed cofnięciem zgody.

Prawo do sprostowania danych. Ma Pani/Pan prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Pani/Pana dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Pani/Pan prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

Prawo do usunięcia danych. Ma Pani/Pan  prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Pani/Pana dane osobowe, jeśli:

 • Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub przetwarzane;
 • Cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania przez nas tych danych osobowych;
 • Przetwarzaliśmy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem;
 • Musimy usunąć Pani/Pana dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.

Możemy Pani/Panu odmówić realizacji prawa do usunięcia (do bycia zapomnianym), w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:

 • dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej;
 • z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);
 • dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;
 • do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jeżeli:

 • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy;
 • przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 • nie potrzebujemy już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pani/Pana roszczeń.

Jeśli skorzysta Pani/Pan z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, tj.:

za Pani/Pana zgodą;

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w celu ochrony praw innej osoby; lub
 • z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo, aby otrzymać od nas dane lub upoważnić nas do przesłania Pani/Pana danych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Przeniesiemy wyłącznie dane, które jednocześnie:

 • przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane w formie papierowej;
 • przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

Punkt kontaktowy, za pośrednictwem którego może Pani/Pan zgłaszać żądania wykonania praw              
Jeśli będą Pani/Pan chce skorzystać z któregokolwiek prawa, które opisaliśmy powyżej, może się Pani/Pan z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

pisemnie na adres

Zespół Placówek Oświatowych
ul. Karczówkowska 15, 25-711 Kielce
lub
e-mail: zpodominikanki@wp.pl,

Jeśli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z powyższych praw, udzielimy odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZAKRES i CELE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być  przetwarzać w okolicznościach wymienionych poniżej.

W przypadku korzystania z usług Zespołu Placówek

W przypadku kiedy Pani/Pan korzysta z usług świadczonych przez Zespół Placówek

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach:
 2. realizacji usługi w tym  procesu certyfikacji – w zakresie niezbędnym do uzyskania stosownych certyfikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 4 ust 1 i 3 Ustawy 25 czerwca 2009r o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975 z późn. zm.) oraz art. 28 ust.1 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) Nr 2092/91 (Dz. U. UE. L. 2007 Nr 189, poz. 1 z późn. zm.);
 3. realizacji umowy i zapłaty za jej realizację – w zakresie niezbędnym do organizacji pobytu, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia i pokrycia ewentualnych dodatkowych kosztów pobytu i serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego wynikających z ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 5. realizacji obowiązków księgowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 6. postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w celu zapewnieniu ochrony osób i mienia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Zespołu Placówek art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 7. , której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody, szczególnie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2 lit. c RODO;
 • uzyskanych zgód w celach każdorazowo określonych w formułach tych zgód na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami polegającego na występowaniu w sprawach sądowych od zakończenia współpracy, w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz przechowywania materiałów do czasu przedawnienia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • Dane osobowe są udostępniane upoważnionym pracownikom Zespołu Placówek oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd, US), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone w ramach podwykonawstwa (np. usługi księgowe, teleinformatyczne);
 • Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa będzie brak zawarcia umowy w tym brak uzyskania certyfikatu . Podanie innych danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie celu w jakim miały służyć;

W przypadku kontaktu z Administratorem

W przypadku kiedy otrzymaliśmy od Pani/Pana informacje lub list w formie papierowej/elektronicznie dotyczące jakiejś sprawy lub otrzymaliśmy wizytówkę.

 1. Pani / Pana  dane osobowe przekazane w treści przesłanej do nas informacji będą przetwarzane w ramach:
 2. poruszanej w informacji  sprawy na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś poprzez wyraźne działanie (wysłanie do nas korespondencji) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zespół Placówek, koniecznych w zakresie wyjaśnienia lub odpowiedzi w przedstawionej sprawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. inicjowania lub utrzymania kontaktu biznesowego w związku z pozostawiona wizytówką na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. uzasadnionego interesu administratora w przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Dane osobowe są udostępniane upoważnionym przez Zespołu Placówek osobom oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd, US), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone w ramach zlecenia przetwarzania  (np. usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, dydaktyczne);

W przypadku odwiedzających stronę internetową Administratora

W przypadku gdy Pani/Pan odwiedza naszą stronę internetową przekazujemy poniższe informacje.

 1. Nasza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery na Pani/Pana urządzeniach (komputer, tablet, smartfon). Pliki cookies wysyłane do i z naszej strony internetowej identyfikują Pani/Pana urządzenia w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu internetowego w tym prezentacji zamieszczonych tam treści.
 3. Pliki typu cookies wykorzystywane są w celu:
  1. przechowywania identyfikatorów sesji,
  1. przechowywania informacji o wyrażeniu przez osobę korzystającą ze strony internetowej akceptacji Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies.
 4. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 5. Osoba korzystająca ze strony internetowej może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu osoby korzystającej ze strony internetowej. Wyłączenie stosowania plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług strony internetowej.
 6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz pod poniższymi odnośnikami:
 7. w przeglądarce Internet Explorer
 8. w przeglądarce Mozilla Firefox
 9. w przeglądarce Chrome
 10. w przeglądarce Safari

W przypadku przebywania w miejscach objętych monitoringiem elektronicznym

W przypadku kiedy Pani/Pan przebywa na terenie Zespołu PlacówekZespołu Placówek.

 1. Pani/Pana dane osobowe utrwalone w formie nagrania przetwarzane są w zakresie:
 2. prowadzenia nadzoru nad miejscem przebywania osób w tym monitoring wizyjny w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w celu zapewnieniu ochrony osób i mienia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 3. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody, szczególnie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2 lit. c RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe są udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone w ramach zlecenia (np. informatyczne);
 5. Miejsca objęte monitoringiem są oznaczone. Może Pani/Pan nie podlegać monitoringowi w miejscach nie objętych monitoringiem.

W przypadku świadczenia usług na rzecz Zespołu Placówek

W przypadku gdy Pani/Pan w ramach swojej działalności wykonuje  dla Zespołu Placówek jakiekolwiek prace zlecone, w wyniku których konieczne jest przekazanie  Pani/Pana danych osobowych do Zespołu Placówek.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach:
 2. realizacji zawartej umowy i jej rozliczenia – w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej ze Zespołem Placówek  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. realizacji obowiązków księgowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – polegającego na występowaniu w sprawach sądowych od zakończenia współpracy, w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz przechowywania materiałów do czasu przedawnienia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Zespołu Placówek art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 5. na podstawie ewentualnej udzielonej zgody w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 6. Dane osobowe są udostępniane upoważnionym pracownikom Zespołu Placówek oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone w ramach podwykonawstwa (np. usługi księgowe, kadrowe, teleinformatyczne);
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa będzie odmowa zawarcia lub wykonania umowy, a w przypadku zbierania danych na podstawie zgody brak możliwości realizacji celu określonego w klauzuli zgody;
 8. W trakcie elektronicznego przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;
 9. Pani / Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;

W przypadku rekrutacji pracowników

W przypadku gdy Pani/Pan uczestniczą w procesie rekrutacji organizowanym przez Zespół Placówek

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach:
 2. przepisów prawa pracy Kodeksu pracy i innych przepisów w tym rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. organizacji procesu rekrutacji inne informacje, które przekazane przez Panią/Pana w dokumentach rekrutacyjnych na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. kolejnych rekrutacji w przypadku braku możliwości zatrudnienia w obecnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych niż wymienione jest dobrowolne;
 6. Pani/Pana dane osobowe są udostępniane upoważnionym przez Zespołu Placówek osobom uczestniczącym w procesie rekrutacji oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone w ramach zlecenia przetwarzania  (np. usługi kadrowe, informatyczne);

W związku z zatrudnieniem w Zespole Placówek

W przypadku, gdy została zawarta umowa, porozumienie lub zostały podjęte dodatkowe ustalenia lub negocjacje przed zawarciem umowy pomiędzy Zespołem Placówek a Panią/Panem.

 • Pani/Pana dane  przetwarzane są w ramach:
 • realizacji zawartej umowy i jej rozliczenia – w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej ze Zespołem Placówek na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • potrąceń z zapłaty – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wynagrodzenia wynikających z właściwych przepisów prawa w tym z kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • realizacji obowiązków bezpieczeństwa i higieny pracy – w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp i innych przepisów prawa pracy, jeżeli są stosowane również wobec osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
 • realizacji obowiązków wobec ZUS – w celu realizacji obowiązków płatnika składek emerytalno-rentowych wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit b RODO;
 • realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego wynikających z ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • realizacji obowiązków księgowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego budynków, pomieszczeń oraz mienia administratora – prowadzenie wszelkich działań w tym  tworzenie niezbędnych rejestrów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Zespołu Placówek. art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – polegającego na występowaniu w sprawach sądowych od zakończenia współpracy, w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz przechowywania materiałów do czasu przedawnienia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzenia nadzoru nad miejscem przebywania osób w tym monitoring wizyjny w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w celu zapewnieniu ochrony osób i mienia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Zespołu Placówek. art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • kontroli służbowej poczty elektronicznej współpracownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Zespołu Placówek. art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • Dane osobowe są udostępniane upoważnionym pracownikom Zespołu Placówek oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd, US, ZUS), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone w ramach podwykonawstwa (np. usługi księgowe, kadrowe, teleinformatyczne);
 • Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa będzie odmowa zawarcia umowy cywilno‑prawnej;
 • W trakcie elektronicznego przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;
 • Dane osób nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH przez Zespół Placówek

Pani/Pana dane przechowywane są przez okres zależny od celu w jakim Zespół Placówek je przetwarza:

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań Błąd! Nieprawidłowa nazwa pliku. oraz innych obowiązujących przepisów prawa,
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, czas realizacji tej umowy oraz okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń w tym okresie przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z nawiązanego stosunku prawnego, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania.
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Zespołu Placówek, przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania.
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe do czasu jej wycofania. Proszę pamiętać, że udzielona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Po upływie wskazanych powyżej okresów, Pana/Pani dane zostaną usunięte.

Facebook