Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne to jeden z rodzajów terapii pedagogicznej.

Ich głównym celem jest korygowanie i kompensowanie (czyli wyrównywanie) zaburzeń, które mogą być przyczyną niepowodzeń szkolnych. Są one przeznaczone dla dzieci nie tylko mających dysleksję rozwojową (dysleksję, dysgrafię, dysortografię, dyskalkulię), ale też dla nieśmiałych, mających problemy ze skupieniem uwagi, czy dla tych, które mają zaburzenia wzroku, słuchu lub ruchu. Są one prowadzone wtedy, gdy dziecko ma nieopanowane jakieś umiejętności, które uznawane są za podstawowe.

Dlatego też jest wiele funkcji, które mogą usprawniać takie zajęcia: funkcje słuchowe, funkcje wzrokowe, orientację przestrzenną, funkcje motoryczne, ale też umiejętność czytania i pisania, wyrównywanie braków z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej czy biologicznej.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są nie tylko szansą na wyrównanie braków edukacyjnych i osiągnięcie sukcesów dydaktycznych, ale także mogą wspierać rozwój emocjonalno-społeczny dziecka.

Prowadzone są w maksymalnie 5-osobowych grupach, głównie
w oparciu o metody aktywizujące ucznia, z uwzględnieniem potrzeb dziecka.

Na opanowanie umiejętności poświęcane jest tyle czasu, ile wymaga dane dziecko.

Facebook