Zajęcia psychologiczno-terapeutyczne

Zajęcia z psychologiczno-terapeutyczne polegają na stymulowaniu rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży poprzez ćwiczenia funkcji poznawczych, percepcyjnych, emocjonalnych oraz interpersonalnych. Punktem wyjścia dla podejmowanych oddziaływań terapeutycznych jest diagnoza możliwości i stref najbliższego rozwoju.
W trakcie zajęć wychowankowie mają możliwość usprawniania procesów pamięci oraz uwagi, kształtowania spostrzegawczości
i myślenia przyczynowo-skutkowego, a także rozwijania umiejętności rozpoznawania i rozumienia różnych sytuacji społecznych.

Podczas zajęć wychowankowie rozwijają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jak również przyswajają normy i zasady obowiązujące w grupie i społeczeństwie. Celem zajęć jest także budowanie w wychowankach poczucia sprawczości i kompetencji, tak aby osiągali sukcesy na miarę swojego potencjału. Zajęcia stwarzają dzieciom i młodzieży warunki umożliwiające zmianę sądów o rzeczywistości i odreagowanie emocjonalne oraz naukę nowych zachowań.

Na zajęciach wykorzystujemy gry i zabawy psychologiczne, ćwiczenia indywidualne, pracę w parach, rysunek, dyskusję, ruch, muzykę oraz różnorodne pomoce.

Facebook