Zajęcia rewalidacyjne

Jednym z priorytetów pracy naszego Ośrodka jest wspomaganie rozwoju i eliminowanie deficytów rozwojowych dzieci i młodzieży.

W związku z tym prowadzone są różnego rodzaju zajęcia o charakterze terapeutycznym, m.in. indywidualne zajęcia rewalidacyjne. Głównym celem tych zajęć jest wspomaganie rozwoju wychowanka, pomoc w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie prawidłowego funkcjonowania.

Na zajęciach stymulowane są procesy poznawcze: myślenie, pamięć i uwaga. Usprawniane są funkcje percepcyjno-motoryczne. Rozwijana jest koordynacja wzrokowo-ruchowo-słuchowa. Wspomagany jest rozwój w zakresie kompetencji emocjonalno-społecznych. Zajęcia te prowadzone są przez nauczycieli specjalistów z kilkuletnim stażem, dla których istotny jest proces rewalidacji i rehabilitacji wychowanków.

Dużą wagę przywiązuje się również do oddziaływań rewalidacyjnych w trakcie zajęć opiekuńczo wychowawczych. Wychowankowie chętnie uczestniczą w tych zajęciach, są aktywni podczas podejmowanych działań.

Zajęcia oparte są głównie na zabawie, z wykorzystaniem
gier i komputera, a także na działaniu praktycznym w środowisku naturalnym. Dzięki nim wychowankowie dostrzegają swoje moce strony, wzmacniają poczucie własnej wartości i samooceny, zwiększają motywację do dalszego działania.

Facebook