Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe realizowane są w ciągu roku szkolnego i skierowane są dla wszystkich chętnych wychowanków.

Zajęcia realizowane są głównie na Sali gimnastycznej, boisku lub podwórku, w miarę możliwości wyjeżdżamy/bierzemy udział/ w zawodach sportowych.

Głównym celem zajęć jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających naszym wychowankom zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej. Zwiększenie aktywności ruchowej wychowanków, prowadzących do poprawy fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;

Celami szczególnymi są: wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej; kształtowanie zdrowego stylu życia; rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji wychowanka; tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu; kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku.

Facebook