O nas

Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej

Ośrodek prowadzi wsparcie edukacyjne i wychowawcze dla dzieci i młodzieży o różnych rodzajach niepełnosprawności oraz zagrożeniu niedostosowaniem społecznym. Nasza placówka jest dedykowana dzieciom i młodzieży:

 • z problemami słuchu: niesłyszącym i słabosłyszącym,
 • z wadami wzroku: niewidomym i słabowidzącym,
 • z ograniczeniami ruchowymi, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z wielorakimi niepełnosprawnościami,
 • z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej: lekką, umiarkowaną lub znaczną,
 • z ryzykiem niedostosowania społecznego.

W naszym Ośrodku podopiecznymi są dzieci i młodzież, które wymagają specjalnych interwencji wychowawczych, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz zajęć rewalidacyjnych. Posiadają one orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, co uniemożliwia im uczęszczanie do szkoły w miejscu zamieszkania, do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub przebywanie w bursie.

Nasza placówka przyjmuje dzieci i młodzież zgodnie z okresem wydanego orzeczenia. Wychowankami Specjalnego Ośrodka Wychowawczego są osoby w wieku od 7 do 24 lat, uczęszczające do szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych, jednak nie dłużej niż do zakończenia roku szkolnego, w którym kończą 24. rok życia.

Nasza placówka zapewnia realizację obowiązku szkolnego oraz obowiązków nauki poza ośrodkiem, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi. Jest to m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty (Dz.U. 2023 poz. 651) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.).

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcieliby się dowiedzieć więcej, serdecznie zachęcamy do kontaktu. Nasza placówka jest tutaj, aby zapewnić wsparcie i odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Wymagane dokumenty
 • orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • podanie rodzica lub opiekuna prawnego o przyjęcie dziecka do Ośrodka;
 • odpis skróconego aktu urodzenia;
 • jeśli dziecko posiada to: orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.